Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug ADEMHALING is een ENERGETISCHE STOFWISSELING

Vroeger werd het leven gedefinieerd van de eerste tot de laatste ademtocht.
In het Aramees, de oorspronkelijke taal waarin de bijbel werd geschreven, bestond er maar één woord voor wind, geest, inspiratie en adem. Dus overal waar in de bijbel Heilige Geest staat kan men ook Heilige Adem lezen.
Diep ademhalen helpt altijd om weer moed te vinden om verder te gaan. In alle stromingen is adem en bewustzijn aan elkaar gekoppeld. De Alternatieve stromingen die zich meer specifiek op de adem richten zijn o.a. Rebirthing, Healing Tao, Zen, Yoga. Maar ook haptonomie, muziek en klankheelwijzen en alle Chinese, Japanse, en Taoistische bewegingsleren gebruiken de centrale kracht van de adem om evenwicht en harmonie te helpen herstellen.
Het ademritme en de intensiteit is zo met het leven vervlochten dat het vreemd is dat onze cultuur er zo weinig aandacht aan besteedt.

De meeste ademtherapieën zullen de nadruk leggen op het volgen van de adem en niet op het veranderen ervan. Het enige advies dat te geven valt is:

ALS HET NIET GOED VOELT, NIET DOEN!

Er is enige voorzichtigheid geboden met het ingrijpen op het natuurlijke ademritme.
1. omdat men daarmee ingrijpt in het natuurlijk bioritme van de mens
2. Net zoals bij hyperventileren, kan een mens van een ingrijpende verandering in zijn ademhaling ook ziek worden.
3. Er zijn Yoga-adem-technieken die de Kundalini energie vrijzetten. Bij een ongecontroleerd vrijkomen van deze energie kan deze zelfs psychoses veroorzaken, en kunnen mensen helemaal in de war raken.

DE KRACHT VAN DE ADEM

Zoals het lichaam bouwstoffen en brandstof nodig heeft, zo heeft het ook zuurstof nodig. Daarbij is een aantal zaken belangrijk:
1. de kwaliteit van de lucht.
2. de longen, het orgaan waarmee we zuurstof opnemen.
3. de ademhaling, de beweging waarmee we de lucht met onze longen in contact brengen.
4. het ademritme, het ritme tussen de inademing en de uitademing.
5. de spieren die de beweging voor ons uitvoeren.
6. de bloedsomloop.

hyperventileren
Wanneer men heel snel, zonder adempauze, in- en uitademt, dan pompt men als het ware met de longen extra zuurstof in het bloed. Als de mens heel snel, heel veel energie nodig heeft, dan is veel zuurstof in het bloed gewenst, bijvoorbeeld bij bevallingen. Als die zuurstof echter niet wordt verbrand tot energie, of er wordt met die extra energie niets gedaan, dan raakt de mens uit evenwicht. Omdat de ademreflex moeilijk onder controle te houden is, kan men in een soort hele angstige ongecontroleerde toestand raken. Dan kan men bijvoorbeeld draaierig, misselijk en beroerd worden en zelfs flauwvallen. In zo'n geval is het advies om even in een plastic zakje te ademen. De lucht die men dan verkrampt pompt, gaat dan vanzelf steeds minder zuurstof bevatten, zodat het zuurstofoverschot wel uit het bloed verdwijnt en het evenwicht wordt hersteld. Hyperventileren schijnt erg angstig te zijn en is dus ongewenst. Er zijn echter yogatechnieken die eigenlijk met hyperventilatie werken om extra energie vrij te zetten om bepaalde spirituele dingen te kunnen doen. Het is een techniek die eigenlijk alleen voor vergevorderden is. Mij is altijd geadviseerd om me daar verre van te houden, omdat deze techniek beslist schade kan aanrichten lichamelijk als ook psychisch.

Aquariussamenzwering / Samen ademen
De Aquariussamenzwering was, eind jaren zeventig, een spraakmakend boek geschreven door Marilyn Ferguson. De oorspronkelijke titel was: 'Aquarius Conspiracy'. Con-spiracy, komt van "con" en "spirare" en verwijst naar 'samen ademen'. Wanneer mensen in een gelijk ritme ademen dan gebeuren er hele speciale dingen. Men bundelt zo zijn kracht en kan daardoor samen letterlijk bergen verzetten. Samen ademen vormt een gemeenschap. Zoals men vroeger samen in de kerk zong. Dan haalde men in hetzelfde ritme adem en stemde zich letterlijk op elkaar af. Zo kunnen mensen zich verenigen en hun kracht bundelen. Zo beleven Derwishen samen in hun moskee soms spirituele extases die beeldschoon zijn. Als sjouwers samen iets heel zwaars moeten tillen dan zegt de aanvoerder: 'één, twee drie' en dan zegt iedereen: "Hhhhhhup" en ademt tegelijkertijd uit, terwijl de krachtinspanning wordt geleverd.
Het menselijk lichaam is gebouwd om op de uitademing de grootste kracht te kunnen leveren. Een krachtsinspanning leveren op de inademing of terwijl men de adem vastzet is: het lichaam beschadigen.
Door het samen ademen wordt men als het ware een geheel, één lichaam. Men verliest er een deel van zijn eigen identiteit en eigen zeggenschap mee, doordat men in een niet ik-eigen ademritme komt. Het wordt dan moeilijker om de eigen daadkracht nog bewust te beheersen.
Het hangt dan dus van de integriteit van de 'aanvoerder' af wat de gebundelde kracht / massa zal gaan doen.
Zoals iedere kracht kan men hem zowel creatief als destructief gebruiken. Scanderende mensenmassa's komen door datzelfde principe in een soort massa-hypnose. Bijvoorbeeld: 'Siel Heil' brullen met z'n allen, heeft ooit tot rampzalige gevolgen geleid. Bij voetbalsupporters gebeurt soms iets vergelijkbaars.

De kracht van adem valt niet te onderschatten. Zowel de helende kant, als de destructieve kant ervan.
Vandaar dat het advies over werken met adem nooit iets anders kan zijn dan: KIJK UIT, weet wat je doet. Kijk uit wie je wel en niet vertrouwt en neem zo weinig mogelijk risico's. De grens tussen wit en zwart ligt niet vast en kan voortdurend veranderen. Zodra er eigenbelang of angst in het spel komt, neigt het meestal onmiddellijk naar zwart. Zodra men dat signaleert is er nog maar één advies: wegwezen en zo snel mogelijk ook!
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

Rebirthing of Integratieve Ademtherapie
Leonard Orr en Sondra Ray brachten in 1979, geïnspireerd door Babaji de rebirthing naar het Westen. Rebirthing betekent letterlijk: "herboren worden".

Wanneer begint het leven?
Het is nog altijd omstreden wanneer een nieuw leven nou eigenlijk precies begint. Dat hangt van de levensvisie af en die blijkt door de eeuwen, door de culturen en door de religies heen nog wel eens te veranderen. Zelfs als we deze vraag tot dit aardse leven beperken is het nog maar de vraag wanneer ons eigen leven is begonnen. Was dat bij het ontstaan van de eicel van onze moeder en de zaadcel van onze vader, of was het op het moment van de bevruchting, conceptie, of was het pas ná het moment dat we nu abortus hebben verboden, of was het bij de geboorte, of was het op het moment dat we voor het eerst zelf ademhaalden, of begon het pas op het moment dat we de eerste keer "ik" zeiden? Of was het wellicht op die momenten dat wat nu onze genen zijn, ontstonden? Waar ligt eigenlijk ons begin? (Zie ook: Waarnemen en Wie ben ik)

Het is duidelijk dat wat nu ons lichaam is, zich vanaf de conceptie in een tastbare en herkenbare vorm begon te ontwikkelen, in de baarmoeder van onze moeder, dan wel in een reageerbuisje.
Vanaf het moment dat "onze" cellen begonnen te ontstaan, beginnen die cellen indrukken op te doen, en dus iets waar te nemen, (Zie Waarnemen) hetzij bewust, hetzij onbewust, hetzij onderbewust. Dat hangt van de gekozen definitie van "bewustzijn" en wat dat eigenlijk is af. (zie bewustzijn)
Na de geboorte begint ons lichaam te ademen. Het blijkt dat een pas geboren baby meestal ademt, zonder dat er pauzes tussen de in- en de uitademing zitten. Dat heet de verbonden ademhaling.
Het idee achter rebirthing is: Als een mens weer net zo gaat ademhalen als hij op een bepaald moment in zijn leven heeft gedaan, dan komen de herinneringen aan dat moment gemakkelijker boven. Door dus net zo te gaan ademhalen als men vlak na de geboorte heeft gedaan, kunnen er herinneringen aan die tijd vrijkomen, en nu met de veiligheid, het vertrouwen en de acceptatie van de rebirther erbij. (Dat wordt dus "rebirthen" genoemd).
De meeste baby's zetten het gelijk naar de geboorte op een brullen, dus waarschijnlijk is geboren worden niet echt een leuke ervaring, maar eerder een grote schok. Op het moment van de geboorte is het nog maar de vraag of men (zoals men nu is) ook door heeft gehad wat er toen gebeurde. Er kunnen dus op dat moment op een heel diep, meestal onderbewust niveau, een aantal misverstanden zijn ontstaan. Misschien is een aantal cellen van de baby wel zo geschrokken dat ze "gedacht" hebben: "Oei, hier wil ik helemaal niet zijn." En geven die cellen nu nog steeds de boodschap door: "Wij willen hier niet zijn." Omdat die cel-boodschappen niet aan de moedertaal of de taal waarin men denkt zijn gekoppeld -want die beheerste men op dat moment nog niet- (het taal-denken wordt meestal gelijkgesteld met het dagbewustzijn, en soms zelfs onterecht met het totale bewustzijn) is het moeilijk om er "contact" mee te krijgen. Wanneer men nu, met het ontwikkelde taalvermogen, die ervaring als het ware herhaalt, dan kan men er opnieuw naar "kijken" en wellicht wat on(der)bewuste misverstanden opruimen.
Men kan dan als het ware tegen die onwillige cellen zeggen: "Ja natuurlijk ben je toen geschrokken en dat is geen reden om nu nog steeds in de stress te zitten, je mag nu eindelijk wel eens gaan ontspannen en gewoon van je leven gaan genieten!" Het teruggaan naar een vergeten onaangename ervaring, kan veel stress-resten helpen opruimen. Het teruggaan is niet echt leuk. De opluchting erna maakt dat veel mensen het toch als een bevrijding zullen beleven en sommigen er zelfs bijna aan verslaafd raken.

Tilke Platteel-Deur en Hans Mensink zijn in 1981 met de therapeutenopleiding Rebirth Nederland gestart. De organisatie heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen: "Instiuut voor Integratieve Ademtherapie". Er bestaat ook een internationale organisatie onder de naam: International Breathwork Foundation, waarbij in 2000 organisaties uit zo'n 17 verschillende landen zijn aangesloten, zo ook de Nederlandse. Er bestaat in Nederland dus al 20 jaar ervaring met deze vorm van therapie, en door het hele land verspreid zitten er therapeuten. Er worden bovendien regelmatig weekend cursussen gegeven, waarbij men soms ook warm-water-adem-sessies kan doen, ten einde de hergeboorte in een soort baarmoederachtige toestand te beginnen. Voor meer informatie:

Verder lezen: Leonard Orr en Sondra Ray
op internet: www.therapeuten.de
adressen: integratieve ademtherapie
reageer