Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2003.    Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu
Ga één pijl verder Ga één pijl terug incontinentie   suiker   Suikerverslaving   oppepper   verborgen   frisdrank   ogen   nieuwe artseneed   Hippocrates   Thorbecke   klonen en stammencellen        
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Incontinentie:
In Nederland hebben ongeveer één miljoen mensen moeite om hun plas of poep op te houden. (bron: Radio-1, Met het oog op morgen, 7-11-2003)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Suiker:
In 1936 was de gemiddelde suikerconsumptie ca.4½ kg. per hoofd van de bevolking per jaar. In 2002 was dat meer dan 83 kg.
Het aantal mensen dat aan diabetes (Suikerziekte) lijdt is inmiddels vertienvoudigd, en het aantal mensen met diabetes in Nederland begint nu in de buurt van een miljoen te komen en ligt nu tussen de 800.000 en 900.000. (bron: "bestrijd-de- diabetes"-campagne okt-2003), nb: het lijkt mij zinniger en goedkoper om de suikercompsumtie te bestrijden, dan om de ziekte diabetes te gaan bestrijden (A.E).
Hypoglycaemie wordt ook wel beschouwd als een voorstadium van diabetes. Het is een verschijnsel waarbij er een plotselinge daling van de bloedsuikerspiegel optreedt. Wanneer men (veel) suiker eet dan gaat de alvleesklier enzymen en/of insuline produceren die het bloedsuikergehalte in het bloed verlaagt. Die productie stopt niet direct wanneer de bloedsuikerspiegel weer normaal is, waardoor die dan daarna te laag wordt. Met een te lage bloedsuikerspiegel voelt men zich futloos en moe en als die erg laag wordt kan men zelfs het bewustzijn verliezen.
Het feit dat 1,6 miljoen Nederlander is 2004 verdacht werden van beginnende nierschade, zou naast het hoge medicijngebruik en de STRESS als motor voor het opvoeren van de arbeidsproductiviteit, ook wel eens met de hoge suikerconsumptie te maken kunnen hebben.

Geraffineerde suikers zijn uitermate schadelijk voor de gezondheid.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Suikerverslaving
Geraffineerde suikers zijn bovendien in hoge mate verslavend. Een verslaving ontstaat wanneer een mens een fundamentele behoefte heeft, net doet alsof die wordt bevredigd, zonder dat die fundamentele behoefte ook echt vervuld wordt. De vraag blijft dan bestaan, en daarmee de consumptiebehoefte. Wanneer het lichaam behoefte heeft aan heel veel bouwstoffen, krijgt de mens trek in iets zoets.
In de natuur is het voedsel dat de meeste bouwstoffen bevat altijd verbonden met de voortplanting (vruchten en zaden). Deze bevatten nameijk in de juiste hoeveelheden alles wat nodig is voor de re-gen-eratie van het leven. Dat is zowel nodig om nieuw leven, als om het herstel van de vitaliteit mogelijk te maken. Vruchten en zaden bevatten veel sporenelementen als bijv. zink (dat ook essentieel schijnt te zijn voor een goed functionerend zelfherstellend vermogen) en daarnaast de energie om de nieuwe groei mogelijk te maken.
Bij de afbraak van suiker zelf tot iets waar het lichaam wat aan heeft, verbruikt het lichaam zelfs veel sporenelementen.
In geraffineerde suiker zijn als die bouwstoffen dus juist verwijderd. Ze vervullen nooit die fundamentele behoefte aan bouwstoffen (Die maakte dat je zin kreeg in iets zoets) en maken het tekort eraan dus juist nog groter.
Suikerklontjes en marsen groeien niet in de natuur. Wanneer je dus zin krijgt in iets zoete kun je beter vruchten of noten eten, of iets anders ziets maar dan wel met zo'n multi-vitanime-mineralen bruistablet of -pil erbij.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. oppepper
Geraffineerde suiker maakt dat de bloedsuikerspiegel heel snel stijgt. Dat geeft het gevoel van een oppepper. Een hoge bloedsuikerspiegel is alleen erg ongezond. Het schept een pure stress-situatie.

Wanneer hij op eens tegenover een leeuw staat, heeft de mens heel veel pure energie nodig om hard weg te kunnen rennen. Dan is roofbouw plegen op zijn gezondheid het slimste wat een mens kan doen. Het is immers veel slimmer om straks de roofbouw te herstellen of anders ziek te worden, dan om nu opgepeuzeld te worden door die leeuw.) Wanneer een mens na het eten van suiker zichzelf halfdood rent, dan verbruikt hij die suiker ook en zakt die bloedsuikerpsiegel op "natuurlijke wijze". Hij moet dan daarna wel de tijd nemen om zich te ontspannen (te vieren -dat is een ander woord voor ontspannen - dat hij de noodsitatie heeft overleeft) en de roofbouw op zijn energie en die bouwstoffen weer te herstellen.

en....inzakker
Doet hij dat niet, dan gaat de alvleesklier als een idioot stoffen maken om die bloedsuikerspiegel weer omlaag te brengen. Zodat er een hele snelle daling van de bloedsuikerspiegel optreedt. Met een te lage bloedsuikerspiegel voelt men zich futloos en moe en als die erg laag wordt kan men zelfs het bewustzijn verliezen. Men krijgt dan dus weer heel veel behoefte aan iets zoets.

Dat is dus in een notedop de kern van hoe suiker verslavend werkt en de consumptiedrang veroorzaakt.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. verborgen
Dat bevalt de commercie wel, zodat iemand die veel wil verkopen aan zijn product suiker toevoegd. Dat heet in vakjargon "de verborgen suikers. (Bijv. in kant en klare satesaus zit ca. 50% suiker.
Dat heeft meer commerciële voordelen want je betaalt voor die verborgen suikers meestal ook nog eens tussen de € 5,-- en € 10,-- per kilo. BINGO). Het is uitermate goed opletten in de supermarkt wanneer je verborgen suikers wilt vermijden, want ze stoppen suikers ook in producten waarvan je het helemaal niet verwacht, en op sommige verpakkingen staan ze niet apart vermeld, maar vallen dan onder de koolhydraten. Bovendien staat dat soort informatie in zulke kleine letters dat een vergrootglas meenemen beslist zinnig lijkt. Zelf creatief leren koken zonder kant-en-klaar-producten en daarvan gaan genieten bijv. als een nieuwe hobby, valt als alternatief beslist te overwegen

Gemakzucht kan trouwens ook een soort verslaving worden. Men associeert ontspannen met niks doen, alleen geeft niks doen niet de bevrediging die lekker voldaan ontspannen na een gedane creatieve inspanning geeft. De Taoïsten noemen dat niet-doen en dat kan pas nadat je eerst wat hebt gedaan.

Suiker is ook een conserveringsmiddel. Dat wil zeggen dat levende organismen (zoals bacteriën) eraan dood gaan.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Frisdranken:
De meeste frisdranken bevatten geen enkele stof die de mens nodig heeft. Ze bevatten echter wel afstoffen en vervuilen eerder het lichaam dan dat ze iets verfrissen.
De naam alleen al, is dus eigenlijk commerciële flauwekul.
Koolzuur en koolzuurgas (de prik, H2-CO3, CO-2) zijn voor het lichaam afvalstoffen. Het bloed is voortdurend bezig om zuurstof naar de cellen te vervoeren en het koolzuur eruit af te voeren. Als men zich wil verfrissen dan is gewoon drinkwater ongetwijfeld de beste keuze (Zie ook Dranken) en niet alleen voor uw portemonnee.

Volksziekte nummer-1 wordt eigenlijk nooit genoemd: De helft van de Nederlanders heeft nu een bril nodig.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. In 2003 werd in Nederland een nieuwe versie van de artseneed ingevoerd, die als volgt luidt:

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis,ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God *almachtig.

(Gekozen is voor de algemene formulering ‘God ’,waarbij studenten afhankelijk van hun geloofsovertuiging de naam van hun God in gedachten kunnen invullen.)

Een vernieuwing die met deze eed wordt beoogd is dat de arts ook belooft geen misbruik te maken van zijn medische kennis, ook niet onder druk. Dit is toegevoegd met het oog op de Rechten van de Mens uit 1948, met als doel misbruik van medische kennis, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog optrad, te voorkomen. Dezelfde zinsnede is echter ook van toepassing op misbruik van kennis door commerciële druk vanuit de farmaceutische industrie.
Het uitspreken van een eed markeert in Nederland en in veel andere landen het einde van de universitaire artsopleiding, maar heeft op zich geen juridische betekenis.Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De eed van Hippocrates werd in de oudheid door artsen afgelegd sinds ongeveer 400 v.Chr. Nog steeds leggen in Nederland medisch studenten op het moment dat zij hun bevoegdheid krijgen een eed of gelofte af, die echter niet erg meer lijkt op de onderstaande. De eerdere eed stamde uit 1878 (**) en was gebaseerd op de oude eed van Hippocrates. Deze eed werd in 2003 vervangen door een modernere.
Hieronder volgen een vertaling van de oude Griekse eed en de tekst van de hedendaagse Nederlandse eed of gelofte. Een Nederlandse vertaling van de eed van Hippocrates luidt als volgt:

Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgend eed te houden: Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.
Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.
Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.
Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.
Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren.
Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.
Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Uit die oorspronkelijke eed van Hypocrates zijn in de vertaling al in 1878 twee punten ondergesneeuwd die ook als volgt vertaald zouden kunnen worden:
1. De heelmeester zal ten alle tijde de innerlijke integriteit van het lichaam respecteren.
2. Zowel de arts als de apotheker zullen zich verre houden van iedere vorm van winstbejag.

(**) door een van de twee wetjes van Thorbecke uit 1878, die de wetenschappelijk benadering het monopolie toekende op de uitoefening van de "geneeskunst" werd deze eed verplicht voor het voeren de titel, naast een universitaire graad in de Medicijnen, en afgeronde co-schappen. Alle andere vormen van heling werden door dit wetje verder tot kwakzalverij gedegradeerd en strafbaar. Pas in 1995 is er een nieuwe wet gekomen, die het integere alternatieve therapeuten toestaat te werken zonder het risico direct als crimineel veroordeeld te kunnen worden. Ze mogen zich geen arts noemen, maar wel therapeut. De rechtsongelijkheid is echter nog niet geheel rechtgetrokken. De fout van een alternatieve therapeut wordt doorgaans veel vaker en ook zwaarder bestraft dan die van een reguliere arts. Er sterven dagelijks mensen door medische fouten. Toen Sylvia Millecam aan kanker overleed werden er vrijwel onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar tien alternatieve therapeuten, waarvan er vermoedelijk vijf tot een gerechtelijk proces zullen leiden. Wanneer ze aan de "bijwerkingen" van cytostatica, of na een infectie na een operatie, zou zijn overleden, had er waarschijnlijk geen haan naar gekraaid.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Klonen (Tros-Nieuwsshow, Radio-1, 14-2-2004, tussen 9:00 en 10:00 uur)

Het is inmiddels gelukt om menselijke stamcellen te klonen. Uit donor eicellen wordt de oorspronkelijke celkern verwijderd en daarna wordt er het DNA van iemand anders ingezet. De kunstmatige kloon eicel-embryootje groeit in een reageerbuisje en begint zich na een tijdje te differentiëren.

Zo ontstaat er dus het begin van persoonlijke menselijke duplicaat.
Er ontstaan eerst zenuwstamcellen, hartstamcellen, leverstamcellen etc. etc.

Wat gebeurt er als men dat embryootje zich verder laat ontwikkelen?
"Er is in Nederland een "moratorium wet" die dat verbiedt."
"Dat het embryo begint zich te ontwikkelen en er bruikbare stamcellen ontstaan, wil nog niet zeggen dat zich dat verder tot een gezond mens zal ontwikkelen.
Ze hebben dat met een lammetje geprobeerd. Ze hebben dat embryootje in een donor-schaap gezet en aan het einde van de zwangerschap met een keizersnee gehaald.
Dat was afschuwelijk want het bleek dat de vliezen (bindweefsels) te dun waren, zodat het lammetje zodra het uit de baarmoeder kwam uit elkaar is gevallen."
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.