Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001.
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Alleen deze tekst ; Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug Deze bladzijde staat vol met informatie die links en rechts is binnengekomen, of die moeilijk rubriceerbaar is.

Medicijnen zijn niet ongevaarlijk
Dagelijks worden 600.000 recepten voor medicijnen uitgeschreven.
Bij 55.000 daarvan gaat wat mis (bij meer dan 9% dus).
Elk van de 1600 apothekers in ons land redt gemiddeld één mensenleven per maand.
(Bron: Metro, 25 juli 2001)
Dit bericht vermeld niet hoeveel "foutjes" de apothekers er niet uithalen en wat daar de gevolgen van zijn.
Gelukkig redden de apothekers dus 1600 mensen per maand van een reguliere dood.

Medicijnen zijn dus niet ongevaarlijk. Ze vallen daarom onder een speciale wet. Die kan het gevaar echter niet voorkomen dat schuilt in een foute keuze, of fout gebruik. Bovendien kan die wet persoonlijke allergieën en combinaties van verschillende medicijnen niet regelen.
Alertheid wordt op dit gebied dus van iedereen gevraagd, ook van de gebruikers ervan dus.
Ervan uitgaan dat een arts het allemaal wel zal weten is zonder meer kortzichtig te noemen.
Zodra U het gevoel krijgt dat er iets niets klopt, is het verstandiger om aan de bel te trekken. Als U bij uw arts geen gehoor vindt, dan kunt u ook bij uw apotheker terecht. Veel apothekers hebben inmiddels een ruimte waarin ze U uitnodigen als u om een "geprek met de apotheker" vraagt aan een van de assistentes. Alle apothekers weten veel meer van medicijnen en bijwerkingen dan welke arts ook. EN OOK de apotheker weet niet alles. Doorgaans zijn de apothekers alerter en zich meer bewust van de mogelijke gevaren. Medicijnen zijn perslot hun vak. Bovendien zijn ze vaak eenvoudiger te bereiken dan de huisartsen. Alle apotheken hebben een week-end en nachtdienst regeling die u meestal in de huis-aan-huisbladen kunt vinden. Zie voor verder kritische informatie over medicijnen ook argos-radio-tekst  en Gerwen

Sommige anticonceptie-pillen kunnen negatief werken op het verloop van MS.
O.a. de Diane®-35. Deze pil wordt nogal eens voorgeschreven bij jongere vrouwen met acné, soms al vanaf 13-14 jaar. Zie Erv-23

Teken en Lyme

Een beet van een teek, die besmet is met de ziekte van Lyme, kan vervelende gevolgen hebben: als de wond niet op tijd wordt behandeld, kan zo'n beet zelfs leiden tot MS-achtige verschijnselen.
De vraag rijst regelmatig of niet alle MS door tekenbeten wordt veroorzaakt. Voor mensen die deze vraag t.z.t beantwoord willen zien is het Tekenonderzoek dat van start is gegaan goed nieuws.
(Bron Vroege vogels: 9 september)
Maar niet alle teken zijn besmet. Instituut Alterra in Wageningen start deze week een onderzoek om vast te stellen hoeveel procent van deze insecten de ziekte van Lyme verspreiden.
naar schatting 10 tot 15% van de teken zijn besmet. Als het een goed eikeljaar is geweest dan zijn er het volgende jaar meer teken. Dit omdat de besmetting vaak via muizen loopt. Baby teken zijn altijd schoon, pas wanneer de teek een met Lyme besmet dier (meestal muis) heeft gebeten, raakt hij verder de besmet. Het doel van het onderzoek is risicogebieden in kaart brengen. Er bestaat een Lymepatienten vereniging. (Zie ook R-40)

Henk van Gerwen, aantekeningen bij een radioprogramma door A.E.
Bijna alle medisch wetenschappelijk-onderzoek wordt inmiddels gesponsord door de farmaceutische industrie. Volgens Henk van Gerwen, huisarts te Oss, op 17-1-2001 op Radio-1, 09:50 uur, besteedt de farmaceutische industrie 30% van haar omzet aan Public Relations-kosten. (Waaronder o.a. ook een bijdrage aan de kosten van MS-Nieuwslijn en MenSen, gezien de grote advertenties)
Het blijkt moeilijk om wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen gefinancierd te krijgen. Bovendien is de kracht van het alternatieve veld, in mijn ogen, dat ze er juist niet vanuit gaan dat alle mensen gelijk en door elkaar vervangbaar zijn. Daarom lenen ze zich niet zo goed voor dubbelblind statistisch onderzoek. Dat een bepaalde behandelwijze niet wetenschappelijk is bewezen, wil niet zeggen dat het DUS flauwekul is.

Aan de andere kant zijn er natuurlijk overal mensen die graag snel rijk willen worden ten koste van anderen. Er zitten ook zakkenvullers tussen hen die zich alternatief noemen. En van ieder medicijn dat u slikt, geeft de maker ervan dus ca. 30% aan PR uit, om te zorgen dat u het kunt slikken. Zie ook tekst Argos 26-1-2001.

Wat is het Cranio-Sacrale Systeem? Geschreven door Elisheva Loots

In het lichaam functioneren verschillende systemen. Het pulseren van het hart en de bloedvaten, als ook de ademhaling zijn twee zeer bekende, minder bekend is het cranio-sacrale systeem.

In de wervelkolom, aan de bovenkant begrensd door de kruin (het cranium) en aan de onderkant door het heiligbeen (het sacrum), beweegt een vloeistof in een ritme van eb en vloed, zoals bij de zee. Deze vloeistofstroom met de daarbij behorende botten, membranen en bindweefsels vormen samen het cranio- sacrale systeem.

Het leven bezorgt ieder mens de nodige kwetsuren (trauma's). Het cranio-sacrale systeem is hier zeer gevoelig voor, het loopt makkelijk averij op, zijn ritme raakt ontregeld, de soepelheid gaat verloren. Dit heeft direct zijn weerslag op het functioneren van de hersenen en het centrale zenuwstelsel en het leidt tot lichamelijke en psychische klachten.

Wat beoogt Cranio-Sacraal Werk?

Het herstellen van het cranio-sacrale ritme.

Via lichte aanraking maakt de therapeut contact met het cranio-sacrale ritme, waarbij het systeem als het ware wordt uitgenodigd zich te ontspannen. Het zelfhelend vermogen van het lichaam krijgt de ruimte zijn werk te doen: spanning wordt losgelaten, de innerlijke rust wordt bevorderd, er ontstaat een gevoel van welzijn. Geestelijke en lichamelijke klachten krijgen de kans om op te lossen, het gehele organisme verjongt zich.

Wanneer is iemand gebaat bij Cranio-Sacraal?

Cranio-sacraal werk kan worden toegepast bij:
Reeds na enkele behandelingen komt het subtiele proces van herstel opgang. Daarom adviseer ik altijd om er tenminste drie te ondergaan.

Het is prettig om tijdens de sessie loszittende kleding te dragen.

nadere informatie of een begeleider?

Tip-3. Aangebrande pannen
Wanneer men een aangebrande pan met zachte groene zeep in smeert, dan weekt het vuil meestal helemaal los, en hoeft met niet te schuren. Zo kan men de tijd voor zich laten werken, in plaats van de kracht in de handen. Bovendien: wanneer men altijd weekt in plaats van schuurt, dan krast het oppervlakte niet, zodat het de volgende keer minder snel weer aankoekt. Dat geldt ook voor o.a. wasbakken.

Tip-2: Akkerranden Adoptie, Vroege Vogels 8 juli 2001
Op Schouwen-Duiveland is het nu mogelijk om langs boerenland een strook grond te adopteren waar wilde bloemen worden ingezaaid. Voor 77 cent per vierkante meter per jaar (met een minimum van drie jaar). De Stichting Zonnestraal organiseert dit fleurige project in samenwerking met het ministerie van LNV. Adoptanten mogen zelf beslissen wat voor soort bloemen worden ingezaaid en zij mogen zelf ook van 'hun' akkerrand bloemen plukken.
Zie www.akkerranden.nl Wellicht ook iets om in uw buurt te organiseren?

Tip-1: Geen tuin, toch verse kruiden?  
Veel kruiden doen het prima als kamer- of balkonplant.
Veel kruiden groeien in het wild, als U een bepaald kruid graag gebruikt en er is een stukje braakliggend land of gemeenteplantsen in de buurt, dan kunt het daar soms al vinden, of er rustig zelf planten. Om bezuinigingsredenen wordt er zelden meer gespoten met gif, en alleen een of twee keer per jaar gemaaid. Die bezuiniging wordt meestal met milieu-argumenten gemotiveerd. U kunt de gemeente plantsoenendienst bellen om te vragen of er op een bepaald terrein wordt gespoten. Als die geen antwoord wil geven dan kunt U de wethouder vragen. Volgens de Wet Openbaarheid van bestuur (de WOB) hoort hij uw vraag keurig binnen 6 weken te beantwoorden.
Er bestaat ook een Groene Lijst van gemeenten die geen bestrijdingsmiddelen gebruiken in het openbaar groen en de bestrating. W www.pz.nl/natuurverrijking/
"Het enige verschil tussen een kruid en een onkruid is een oordeel". Als we toch collectief al onkruid in het park accepteren, waarom zouden burgers die dan niet zelf door nuttige kruiden mogen en kunnen vervangen?

Ecologische Gezondheidzorg, geschreven door Ilja Maso
Uit: 'Op zoek naar gezondheid' van Rudy Rijke.

Nadat Joke de Vries en Rudy Rijke twee cursussen zelfverantwoordelijkheid hadden gegeven voor huisvrouwen met allerlei klachten, bleek dat deze vrouwen hun bezoek aan het gezondheidscentrum zeer sterk hadden verminderd en dat hun klachten en ziekten sterk verminderd waren of verdwenen.

De Amerikaanse cardioloog Ornish ontdekte dat als mensen met hartklachten verantwoordelijkheid namen voor hun gezondheid en als ze hun sociale relaties verbeteren de klachten en hartaanvallen meer afnemen dan bij de traditionele manieren van preventie.

Uit onderzoek van Fawzy en zijn medewerkers naar mensen met een maligne melanoom hadden zonder uitzaaiingen, bleek dat vooral het deelnemen aan groepsbegeleiding, maar ook een actieve instelling na de operatie er voor zorgden dat deze mensen het beter deden dan anderen.

Rijke ontdekte dat mensen die een totale remissie van kanker hadden zonder (effectief geachte) therapie, energiek, krachtig, vitaal, open en direct waren en volledig de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezondheid hadden genomen. Ze stonden open voor zowel vreugde als pijn, liefde en geweld en schoonheid en smerigheid.

Antonovsky ontdekte dat mensen die gezond waren, ondanks ernstige trauma's in hun verleden, een gevoel van samenhang hadden, d.w.z. gevoel van controle over de eigen werkelijkheid, gevoel dat die werkelijkheid een zekere voorspelbaarheid heeft en dat ze betekenisvol is.

Sheehy vond dat trauma's en crises niet bepalend zijn voor iemands welbevinden, maar de wijze waarop daarmee werd omgegaan. Daarvoor bleken ook belangrijk te zijn:
bereidheid risico's te nemen. creativiteit, flexibiliteit, vermogen tot intimiteit en vriendschap, humor, energie, overtuiging dat het leven een betekenis heeft en het vermogen een voorbeeld te zijn voor mensen die een crisis ondergaan.

Onderzoek laat zien dat ouderen die niet de gebruikelijke ouderdomsziekte krijgen, zich van hun leeftijdgenoten onderscheiden doordat ze geestelijk en lichamelijk actief blijven, een zekere mate van autonomie hebben en betekenisvolle relaties hebben.

Rijke en De Vries ontdekten dat bij mensen met burn-out hun vitaliteit weer toenam wanneer ze meer gingen letten op wat ze, vooral lichamelijk, ervaarden in hun werk en als ze af en toe de tijd namen ook verder bij hun levenservaringen stil te staan. Voor mensen met chronische vermoeidheid lijkt dit ook te gelden.

Vaillant ontdekte dat de emotionele intelligentie en psychosociale ontwikkeling bij kinderen belangrijker is voor het latere leven en de gezondheid dan hun intelligentie. Het krijgen van een liefdevolle partnerrelatie bleek hierbij een belangrijk punt te zijn.

Deze en andere onderzoeken lijken er op te wijzen dat gezondheid te maken heeft met verantwoordelijkheid nemen (en dus ook openstaan) voor je eigen gevoelens, ervaringen en klachten en daarmee om kunnen gaan, met goede sociale relaties, met een actieve en open relatie met de omgeving (waardoor een gevoel van controle kan ontstaan) en met betekenis kunnen geven aan je eigen leven.

Dit lijkt er op te wijzen dat de gezondheid wordt bevorderd door een zodanige aandacht voor, en openheid jegens je zelf, anderen en je omgeving dat die leidt tot een betekenisvolle relatie met jezelf, anderen en je omgeving.

Ilja Maso

Schelden en slaan tast kinderhersens aan, NRC 12-01-2001: Artikel van Paul Steenhuis

. Uit onderzoek is gebleken dat bij kinderen die in hun vroege jeugd, slecht behandeld zijn, lichamelijk of geestlijk geïntimideerd zijn, de hersensen zich minder goed ontwikkelen. Die schade is onherstelbaar, want hersenen groeien niet aan als je groter wordt. Met name de linker hersenhelft, het deel dat nodig is om logisch te denken en te praten, blijft achter en het het verbindingstuk, de kabel of brug tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum kan dan tot 40% kleiner blijven. Mishandelde kinderen houden dus als volwassenen problemen met hun hersenfuncties. Het blijkt dat sommige activiteiten als pianospelen zeer heilzaam zijn. Dit geldt uiteraard voor de zware gevallen van mishandeling. Desalniettemin is het een goed advies: ga iets expressiefs doen als je bent uitgescholden of jezelf net hebt uitgescholden, dat helpt vast.

Dr. Martin Teicher, de leider van het onderzoek zei in de engelse The Observer: "Ons brein wordt gevormd door onze ervaringen. Ongunstige ervaringen vervormen ons brein. We hebben gevonden dat vooral schelden en beledigingen een verwoestende werking hebben." Voor informatie over dit hersenonderzoek in het Engels: www.mclean.harvard.edu

Voedseltest
Wij hebben door hulp van de website van Eddy Thysman ( W users.pandora.be/multiple.sclerose/ ) een adres gevonden die deze tests aan een redelijk prijs uitvoeren, 7.376 bef, btw en transport inbegrepen. Je kan wel niets recuperen van de ziekteverzekering maar je hebt je uitslag wel voor de rest van je leven. Dan weet je waarmee je rekening moet houden.

Adres:
Biodynamics
J. Plateaustraat 4
8400 Oostende
Tel:059/80.58.24
Fax:059/80.70.83

88 Verschillende voedingstoffen worden onderzocht. Er zijn waarschijnlijk nog andere adressen, vraag het eens aan je dokter. Wij hebben een pakketje laten afkomen om zo een voedselallergietest te laten doen. Onze dokter heeft het bloed getrokken en later volgens de instructies laten komen afhalen door taxipost. Alle gegevens bevinden zich in het pakketje. Alles gebeurt heel professioneel.

Er zijn zovele diëten voor MS patiënten. De ene is er goed mee, de andere persoon weer niet. Als de IgG test uitmaakt dat iemand een allergie zou krijgen van gluten, dan is dat aan te nemen dat een dieet (Dokter Evers dieet, macrobiotiek) met granen geen oplossing is. Al jaren eten wij gezond, maar is gezond wel zo gezond als wij denken? Elke mens is uniek en verschilt enorm van de andere. Daarom vind ik deze test belangrijk.
Nu moeten wij afwachten of het elimineren van deze voedingsmiddelen voor Jacqueline iets positief teweeg brengt. Naar het schijnt kan dat lang duren eer je hiervan beterschap ondervindt. Als je 10-20 jaar elke dag voedsel tot u neemt waar je een allergische reactie op krijgt is dat te begrijpen. Ondertussen leven wij gewoon verder en zien we wel wat het geeft.

Vrij snel nadat de stoffen die volgens de test problemen opleverden werden geëlimineerd, kwam Jacqueline gelukkig 5 kilo aan. Zie voor het verder verloop: http://users.belgacom.net/MS

Schoenen
Schoenen vormen vaak een probleem. De meeste kleine kinderen trekken zodra ze de kans krijgen hun schoenen uit. In alle andere culturen trekken mensen binnenshuis hun schoenen uit. Eigenlijk zijn schoenen ongezond omdat ze de beweeglijkheid van en doorbloeding in de voeten verminderen. Bovendien isoleren ze de mens van het contact met de aarde.
Een bijkomend probleem is dat onze vloeren en straten te hard zijn en niet veren. Zo krijgt het hele skelet bij iedere stap die men zet een dreun. Het goed afrollen van de voet kan die dreunen wat opvangen en daarvoor heb je soepele zolen nodig.
Ik heb nooit begrepen dat vaak het uiterlijk van schoenen belangrijker wordt gemaakt dan het comfort. Knellende schoenen ontnemen de mens letterlijk een ontspannen standpunt in het leven. Voeten vormen de basis van de gehele levenshouding. Veel mensen hebben ongelijke voeten, dat kan meer dan een halve maat schelen tussen links en rechts. Sommige mensen kunnen met zware schoenen veel minder ver lopen of krijgen dan hun benen niet meer opgetild, of struikelen daardoor vaker.

Ademende Tai-chi schoenen, met een soepele plantaardige zool, dus zonder rubber, die met een witte zool, zijn maar op een paar plaatsen verkrijgbaar. Ze isoleren je niet van de voedende yinkrachten en zijn veel lichter in gewicht dan die met rubberzolen.

Mijn informatie.

Trilapparaat?
Tril-apparaat, bij sommige fysiotherapeuten. Trilt 30 keer seconde of 40 of 60 keer per seconde. op staan. Door de trilling schijnen hormonen vrij te komen. Kosten www.power-plate.com en meer informatie op o.a. galileo2000.nl.
Wil iedereen die hier meer over kan vertellen of ervaring mee heeft ons schrijven? Mijn informatie.

QRS-mat
De letter QRS staat voor Quantron Resonantie Systeem.
Het QRS is een pulserend magneetveldtherapiesysteem op basis van gelijkstroom.
Dit alles natuurlijk volgens de documentatie die ik heb. De mat is ontwikkeld in samenwerking met het Max. Planck Instituut, en de Universiteiten van Munchen, Graz en Newpoort. Ook klinieken in Moskou en Marburg.

Ondersteunt het zelfregulerend vermogen van het lichaam en is een natuurgeneesmiddel in de ware zin des woord.
Korte termijn effecten: verbetert de doorbloeding, de longfunctie neemt toe, de zuurstofopname in het bloed verbetert, zo ook in de weefsels, het bloed wordt dunner, gaat sneller stromen, de hartslag wordt lager en het verdiept de ademhaling.

Op langere termijn: normaliseert de bloeddruk, het IMMUUNSYSTEEM wordt versterkt, de celdeling of celdifferentiatie verbetert, de hormoonhuishouding wordt geharmoniseerd, de bloedwaarden normaliseren, de stofwisseling wordt gereguleerd, de doorbloeding verbetert en het transport van ionen verbetert.
Wat vind je ervan. Klinkt natuurlijk fantastisch, maar de prijs is hoog, 3000,00 ongeveer.
Als je meer wilt weten hoor ik het wel. Ik wil alleen graag weten van anderen of het ook werkt.

Groeten Henja.
Mijn antwoord op deze vraag:. Zie ook QRS-mat-2  en ( adres )

Zapper, een bijdrage van Mareikie (Erv-32)
Dit is een uitvinding van Hulda Clark (onderzoekster en wetenschapper)
Het is inzetbaar bij velerlei ziektebeelden en aandoeningen. Het doodt bacterien, virussen, parasieten, mijt, lintworm en rondworm.
Het apparaatje werkt op een batterij. (9 volt.) Je houdt in elke hand een metalen b.v (koper) buis vast dit is verbonden met een snoertje naar het kastje. De zapper werkt automatisch een programma af van 7 min. met 20 min. pauze. Dit gebeurd bv 3 x. In die 20 min pauze worden komen bacterien vrij. Daarna worden ze geëlimineerd. Afhankelijk van waarvoor de zapper gebruikt wordt. Dit apparaatje moet men in overleg met deskundige gebruiken. Men mag dat bijvoorbeeld niet tijdens de zwangerschap gebruiken.

Verhaal over de kracht van het gebed.
Er was een verkeersongeluk gebeurd en het bewustzijn van één van de slachtoffers 'hing' boven het wrak. Ze zag een stroom van licht uit een wachtende auto naar het wrak stromen en dacht "Ik moet het kentekengetal van het nummerbord onthouden.". Na een operatie kwam ze bij en vroeg iemand het door haar genoemde kentekengetal op te schrijven. Later heeft ze de eigenaar van de auto opgespoord om te vragen wat er die dag met hen was gebeurd. "Er was een ongeluk gebeurd en we moesten wachten. Ik ben gaan bidden voor de slachtoffers."Wat is Tera-Mai™?, (Door Elisheva Loots.)

Genezen door het aanwenden van zuivere energie is zo oud als de mensheid. Rond 1900 is er in Japan een energie-meester geweest, die zijn kracht op deze manier gebruikt heeft. Zijn naam is Mikao Usui. Zijn wijze van werken heeft hij uitgewerkt tot een systeem om zijn kracht over te dragen op anderen, zodat ook zij tot genezen in staat zijn. Deze werkwijze heeft hij Reiki genoemd.
Kort voor de tweede wereldoorlog maakt Hawayo Takata kennis met Reiki en wordt zij ingewijd in het systeem naar de traditie van Usui. In de 70-er jaren verspreidt zij Reiki over Noord-Amerika. Sinds 1984 is het ook in Neder land bekend.
Al snel komen er verschillende stromingen in Reiki. Een daarvan ontstaat als de Amerikaanse energiemeester Kathleen Milner in de traditie van Usui is opgenomen. Zij ervaart Reiki als aards en zij breidt het uit met Seichem tot een meer omvattend systeem dat zij Tera-Mai™ noemt. Seichem omvat Sakara (vurig), Sophi-El(waterig) en Angelic-Light (luchtig). Elk van deze onderdelen heeft zijn eigen karakter en mogelijkheden om ermee te werken. Dit alles staat uitvoerig beschreven in haar boek ‘Reiki en de andere stralen'.

Het Reiki-systeem wordt gedragen door Reiki-Meesters die zich gevoegd hebben in de traditie van Usui. Op hun beurt geven zij hun kracht door aan leerlingen die hun plaats in het systeem willen innemen. De overdracht gebeurt bij opeenvolgende initiaties. Vanouds worden er drie graden onderscheiden. Seichem kent soort gelijke regels.
Naast de verschillende andere Reiki- stromingen is Tera-Mai™ in Nederland ruim vertegenwoordigd.

Werken met Reiki / Seichem
Reiki en Seichem zijn heel eenvoudige en natuurlijke manieren om energie door te geven. De gever geeft geen krachten uit eigen voorraad, maar put uit een oneindige bron. De ontvanger is totaal vrij om de energie aan te wenden naar het hem/haar goed dunkt. In een genezingsproces wordt de kracht gebruikt om de stromen van energie in lichaam en geest te bestendigen, of waar sprake is van stremmingen, weer op gang te brengen.
Reiki en de drie elementen van Seichem onderscheiden zich van elkaar in hun karakter. Het waarnemen van wat er gebeurt of wat er aan de hand is, kent daardoor zeer subtiele verschil len. Hoe verder de gever zich ontwikkelt, des te meer kan hij/zij inspelen op wat zich onder zijn/haar handen afspeelt. Vertrouwen op de intuïtie gaat een steeds belangrijker rol spelen. Bij Seichem is de intuïtie nog meer bepalend dan bij Reiki, omdat de gever sterker het feit gewaar wordt, dat hij/zij geen invloed meer uitoefent op aardse concreetheid en tegenstellingen. Hij/zij kan alleen nog maar vertrouwen op dat wat is.

Reiki en Seichem kennen drie graden van initiëren:
  1. De eerste graad geeft de mogelijkheid om energie door te geven aan jezelf, aan anderen (mensen, dieren, planten) of aan de levenloze dingen (zoals medicijnen, kristallen, of een situatie).
  2. De tweede graad, biedt gereedschap om de concentratie te versterken en daarmee de ener getische overdracht te vergroten. Dit gaat zelfs zover, dat behandelingen op afstand of in de tijd mogelijk zijn.
  3. De derde graad, is de inwijding tot Meester. Wie dit proces geheel doorlopen heeft, is in staat de traditie over te dragen op leerlingen.

Wie is erbij gebaat?
Bij Reiki kunnen net als bij Seichem twee kanten onderscheiden worden: de gever en de ontvanger.
Iemand die zichzelf wil bevrijden uit de kluisters van beperkingen is een waardig ontvanger van Reiki of Seichem. Het is niet zo, dat ze wegsmelten als sneeuw voor de zon, maar hij/zij gaat ze als een gegeven zien waarin het leven een van zijn vele kanten toont. De grenzen vormen geen gevangenis meer, maar worden tot een mogelijkheid om geestelijk te groeien. Met de groei kunnen de beperkingen soms minder worden of zelfs verdwijnen, maar dit staat niet op de voorgrond. Wie deze geestelijke groei zoekt, is erbij gebaat Reiki of Seichem te ont vangen.
Iemand die het verantwoordelijkheidsgevoel heeft om iedereen te laten zijn wat hij/zij is, om iedereen te stimuleren zichzelf te zijn, is een waardig gever van Reiki of Seichem. Een mens die de tijd wil nemen voor het welzijn en de geestelijke groei van zichzelf en die zich wil in zetten voor de geestelijke groei van een mede mens, is erbij gebaat in Reiki of Seichem geïnitieerd te worden. Hij/zij weet zich met de initiatie bevestigd en gesterkt in dit streven.

Wilt u er meer over weten dan kunt u zich wenden tot:
Elisheva Loots

Healing Tao Basis-herstel.

Zowel Reinoud Eleveld, als Ka Wah Choy ontwikkelen op dit moment een cursus voor mensen met o.a vermoeidheidsklachten die tot doel hebben de energiebalans beter te leren beheersen en de gezondheid zelf te leren herstellen. Ze hebben mij (A.E) gevraagd om mee te doen als assistent. Het idee was om met twee kleine groepjes te beginnen in Amsterdam (Ka Wah) en Utrecht (Reinoud en A.E.). Het liep echter storm, zodat beide groepen vol zijn en er nu helaas een wachtlijstje aan het ontstaan is voor de volgende. De deelnemers zijn zo enthousiast dat dit project vrijwel zeker een vervolg lijkt te krijgen. (adressen)
Ik wil meer informatie ontvangen.


Ga naar het hoofdmenu met de homepage.