Ga naar het hoofdmenu en de homepage
Ga naar de algemene trefwoordelijst
Ga naar de adressenlijst
Ga naar de boeken en afkortingenlijsten
Ga naar links met andere websites
Ga naar de kruiden- en middelenlijst.
Ga naar de medische kretenlijst
 Hoe werkt deze website ? Ga naar de Disclaimer
Ga naar de ervaringen van anderen
Ga naar de klachtenlijst
Ga naar de therapielijst
 Ga naar het overzicht om bladzijden in aparte windows op te roepen.