Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2002. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu:
Albert Einstein   eet preek   Hoger energie niveau   tegenstrijdige informatie   jong-oud   verplaatsing   fusies   bewustzijnsniveau   kritiek   einde  
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Albert Einstein: "Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis."

Citaten uit: James Redfield: Het geheim van Shambala. Uitg. 2002-Forum-Amsterdam, 2000. ISBN 90-225-3098-1

Blz. 77 (Uit het hoofdstuk: Energie opbouwen)
"Terwijl we zaten te eten, vervolgde hij: 'Het is onmogelijk om dat hogere energie niveau in jezelf vast te houden als je dode materie als voedsel tot je neemt.'
Ik keek een andere kant op en liet hem maar praten. Als dit een preek over eetgewoonten werd, kon ik die net zo goed overslaan.
Mijn opstelling maakte Hanh kennelijk kwaad.
'Bent U gek geworden,' schreeuwde hij haast. 'De kans bestaat dat uw leven van deze informatie afhangt en u wilt nog geen greintje uw best doen om er iets van op te steken. Wat denkt u wel? Dat u gewoon maar kunt doen waar u zin in hebt en ondertussen ook nog belangrijke dingen kunt doen?'
Hij werd rustig en keek me van opzij aan. Ik besefte dat de woede oprecht was, maar dat hij ook een beetje toneel speelde. Ik kreeg de indruk dat hij me op meer dan één niveau informatie verschafte. Toen ik terugkeek kon ik niet anders dan glimlachen. Hanh was onmiskenbaar aardig.
Hij klopte me op de schouder en glimlachte terug.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. 'De meeste mensen,' vervolgde hij, 'zitten als ze jong zijn vol energie en enthousiasme, maar dan, op middelbare leeftijd gaat het langzaam vergafwaarts en dan doen ze of ze het niet in de gaten hebben. Tenslotte doen hun vrienden het ook kalmer aan, en ze hebben actieve kinderen, dan gaan ze steeds vaker zitten en dingen eten die ze lekker vinden. Dan duurt het niet lang meer of ze beginnen zeurderige klachten en chronische problemen te krijgen, zoals een moeizame spijsvertering of huidirritaties; dat schuiven ze dan op de leeftijd en op een dag krijgen ze een ernstige ziekte die niet geneest.
Meestal gaan ze naar een arts die niet aan stresspreventie doet en dan gaan ze medicijnen slikken en soms wordt daarmee het probleem opgelost en vaak niet. En dan, met het verstrijken der jaren, krijgen ze een ziekte die steeds erger wordt en beseffen ze dat ze doodgaan. Hun enige troost is dat ze kunnen denken dat wat hun overkomt iedereen zal gebeuren, dat het onvermijdelijk is. Het vreselijke is nu dat die ineenstorting van energie tot op zekere hoogste bij iedereen voorkomt, zelfs bij mensen die zich voor het overige heel spiritueel opstellen.' Hij boog zich naar me toe en keek omstandig van de ene naar de andere kant om zich heen, alsof er iemand zou kunnen meeluisteren. 'Ook bij sommige van onze meest gerespecteerde lama's.
Ik wilde lachen maar durfde niet.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. 'Als we een hoger energieniveau nastreven maar tegelijkertijd voedsel tot ons nemen dat ons van die energie berooft,' vervolgde Hanh, 'leidt dat tot niets. We moeten weten welke energieën we puur uit gewoonte in ons energieveld toelaten, met name als het om voedsel gaat, en alles wat niet het allerbeste is vermijden, als we sterk willen blijven.'
Hij leunde opnieuw wat meer naar me over. 'Dat is voor de meeste mensen heel moeilijk, omdat we allemaal verslaafd zijn aan het voedsel dat we tegenwoordig eten, en het meeste ervan is verschrikkelijk giftig.'
Ik wende mijn blik af.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. 'Ik weet dat er veel tegenstrijdige informatie over voedsel de ronde doet.' vervolgde hij. 'Maar ook de waarheid doet de ronde. We moeten daar allemaal onderzoek naar verrichten, zorgen dat we het in een breder perspectief zien. Wij zijn spirituele wezens die hier op aarde komen om onze energie op een hoger niveau te brengen. Desondanks vinden we hier heel veel dat louter ontworpen is voor zinnelijk genot en verstrooiing, en veel daarvan kost alleen maar energie en trekt ons omlaag, het werkt fysiek desintegrerend. Als we werkelijk geloven dat we energetische wezens zijn, moeten we een smaal pad volgen dat tussen deze verlokkingen door loopt. Als je helemaal terugkijkt op de evolutie, dan zie je dat we van het begin af aan door vallen en opstaan hebben moeten experimenteren met voedsel, simpelweg om erachter te komen wat goed voor ons was en waar we aan dood gingen. Als je die plant eet blijf je leven; als je die andere eet ga je dood. We zijn op een punt in de geschiedenis dat we weten waar we dood aan gaan, maar we beginnen nu pas te beseffen welke voedingstoffen bij dragen aan een langere levensduur en ons energieniveau op peil houden, en welke ons op den duur uitputten.'

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Blz. 196 t/m 199:
"Dat speelt zich precies af op het moment dat de situatie in de beschavingen hier buiten [de onze dus, A.E.] kritiek wordt. In de verborgen geschiedenis van de mensheid heeft de mens zich al vele malen spiritueel tot op dit punt ontwikkeld en is hij vervolgens het spoor bijster geraakt en weer in onwetendheid vervallen.

Men begon de technologie te misbruiken en daarmee de natuurlijke loop van de evolutie te verstoren. Op dit ogenblik zijn er in de beschaving hierbuiten [de onze, A.E.] bijvorbeeld mensen die de natuurlijke voedselvoorziening verstoren door genetische manipulatie van zaden, die daardoor onnatuurlijke eigenschappen krijgen. Men doet dat voornamelijk om die zaden te kunnen patenteren en daarmee greep te krijgen op de verkoopmarkt. Hetzelfde gebeurt bij de farmaceutische industrieën, waar een bekend kruidengeneesmidddel dat voor iedereen vrij verkrijgbaar is, genetische veranderd wordt om het te kunnen verkopen. Binnen het fijngevoelige energiesysteem van het lichaam kunnen dat soort manipulaties vreselijke consequenties hebben voor de gezondheid.

Het zelfde geldt voor bestraalde voedingsmiddelen, de toevoegingen van chloor en andere stoffen aan het drinkwater, om nog maar te zwijgen van de zogenaamde smart-drugs.

Tegelijkertijd is de technologie van de media op een punt gekomen dat die een enorme invloed kunnen hebben. Als de media louter zouden ingaan op de behoeften van bedrijven en corrupte politici, kunnen ze een werkelijkheid creëren die verwrongen en onnatuurlijk is voor de mens.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dat probleem zal toenemen naarmate meer bedrijven gaan fuseren en nog meer reclame gaan gebruiken voor het creëren van niet-bestaande behoeften. De meest dringende aandacht wordt nog gevraagd voor de situatie rond de macht van de overheid en het overheidstoezicht, zelfs in de democratische landen. Onder verwijzing van de noodzaak om drugsdealers en terroristen de baas te worden, heeft de overheid steeds meer inbreuk gemaakt op de pricivy van de gewone burger. Het is nu al zo dat transacties met contant geld aan beperkingen gebonden zijn, en het internet wordt volledig gescand.

De volgende stap wordt dan dat je een samenleving hebt zonder contant geld, die geheel in handen is van het centrale gezag [of wellicht de banken, A.E.]. Die ontwikkeling naar een centraal, zielloos, overheidsgezag, in een hightech virtuele wereld, die los staat van de natuurlijke processen en waarin het voedsel, het water en de dagelijkse dingen van het leven getrivaliseerd en verstoord zijn, leidt tot een ramp.

Als de gezondheid wordt ondermijnd en wordt teruggebracht tot de zoveelste commerciële kringloop van steeds slechter wordend voedsel, nieuwe ziekten en nog meer medicijnene, is Armageddon het gevolg en dat is voor onze jaartelling al een aantal malen gebeurd. En dat kan weer gebeuren, maar deze keer wel op een grotere schaal.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. EN-*1 HET HOEFT NIET. In feite zijn we wat bewustzijnsniveau betreft nog maar één klein stapje van een nieuwe richting verwijderd. Als we ons nu maar volledig met de gedachte konden vereenzelvigen dat we spirituele wezens zijn in een spirituele wereld, dan zouden voedsel, gezondheid, technologie, meida en overheid allemaal hun juiste plaats kunnen gaan innemen in de evolutie en de vervolmaking van deze wereld. Voordat dat kan moet men in de beschavingen hierbuiten [de onze dus, A.E.] volledig inzicht hebben in gebedsextenties. Men moet daar begrijpen wat we hier in de tempels doen. De verplaatsing van Shambala maakt deel uit van dit proces, en-*2 men moet die gelegenheid aangrijpen.

Daartoe moet de nieuwe generatie met de twee vorige samensmelten tot één geïntegreerd gebedsveld, waarin de uiteindelijke eenheid van alle godsdiensten is ingebegrepen.

Over de hele wereld heeft de generatie die in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw werd geboren - onze vriend hier uit het Westen zou het de generatie van de Tweede Wereld Oorlog noemen - zijn moed en technologie gebruikt om de deomcratie en vrijheid veilig te stellen tegen de dreiging van de dictatoren die op alleenheerschappij uit waren. Zij hebben met gebruikmaking van hun technologische krachten, gewonnen en hebben die technologie verder uitgebreid tot een wereldeconomie. Toen kwam de volgende generatie ter wereld - westerlingen noemen het de babyboomers of geboortegolf-generatie - en hun intuïtie zei hun dat die concentratie op louter materialisme en technologie, niet echt juist was. Dat er teveel vervuiling optrad, een te grote invloed was van het bedrijfsleven op de overheid, te veel toezicht door inlichtingendiensten.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Die kritiek was een normaal teken van de wijze waarop een nieuwe generatie zich verruimt en ons vooruit brengt. Men groeide op in een met bloed, zweet en tranen verworven materialisme, of in sommige landen, met een verlangen naar materiële zaken, en ging daarop reageren, uiting geven aan het idee dat het leven toch meer te bieden had. Er zat een spirituele bedoeling achter de geschiedenis der mensheid, waar men wat gedetailleerder vat op kom krijgen. Dat was de achterliggende factor bij alles wat zich in de jaren 60 en 70 in het Westen afspeelde: de afwijzing van het op materieel welzijn gerichte statussysteem, het verkennen van andere godsdiensten, de populariteit van de filosofie, de explosieve groei van het denken langs lijnen van de Human-Potential-beweging. Dat was allemaal het gevolg van een reeks ideeën dat het leven méér inhield dan we, binnen ons materiële wereldbeeld, gedacht hadden.'

'Wat de geboortegolf intuïtief aanvoelde was van groot belang,' ging hij verder, 'omdat ze de technologie en de materiële overvloed in een breder perspectief konden zetten en vat ging krijgen op het diepe intuïtieve gevoel dat technologie op deze aarde ontwikkeld wordt ter ondersteuning van een samenleving waarin we ons niet alleen op ons voortbestaan, maar ook op onze spirituele ontwikkeling richten.'

'En nu is er, sinds eind zeventiger jaren en tijdens de jaren tachtig, een nieuwe generatie gekomen die de menselijke beschaving nog verder zal brengen.' Hij keer naar Tashi. 'Jij en de mensen van jouw leeftijdsgroep zijn de laatste leden van die generatie. Heb je enig zicht op datgene waar jullie in de wereld de nadruk op willen leggen?'

En-*1, en-*2: In de oorspronkelijk vertaalde tekst stond "maar", dat heb ik vervangen door "en" omdat het hier niet om tegenstellingen gaat. A.E.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. citaten of citaten vervolg-1Helende citaten van Kharitidi