Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug RELIGIES

Hoe men met het leven, gezondheid, ziekte en dood wenst om te gaan is een kwestie van levensbeschouwing. Traditioneel was dat het terrein van de religies. Religie komt van re-ligare, het her- verbinden van de mens met zijn bron. Bijna alle religies hebben hun eigen leefregels die zijn bedoeld om de mens te helpen een gelukkig, gezond en verlicht mens te worden.
In het verre verleden was de gezondheidszorg het terrein van de priesters, die uiteraard gevoed en geïnspireerd werden door eeuwen lange door ervaringen tot wijsheid gerijpte, kennis.
Omdat dat de normen en waarden achter ons denken nu zijn veranderd, vraagt het enige aandacht om de ideeën te kunnen volgen. Er zit echter een rijkdom aan inspiratie, en soms ook hele praktisch bruikbare tips in over hoe een mens zich kan verbinden met de helende krachten. Vandaar dat er in deze site ook aandacht is voor verschillende religies.

Antroposofie
Rudolf Steiner is de grondvester van de antroposofie, een leefwijze die veel respect voor de natuur, de wetten der natuur en kosmos, de bioritmes en de vrijheid van anderen mensen heeft. Het is niet eenvoudig om deze leefwijze kort samen te vatten. Misschien is de kortste samenvatting het uitgangspunt dat het leven op aarde een leerweg is voor de ziel. Hugo S. Verbrugh deed een poging om uit te leggen wat antroposofie inhoudt in zijn boek: "De weg van de meeste weerstand".

Antroposofie is een leefwijze die tot doel heeft dat de mens in harmonie met zijn omgeving en de hem omringende krachten in de hele kosmos, leert leven.
"Antropos" is het Griekse woord voor mens en "sofia" is het Griekse woord voor wijsheid. Rudolf Steiner heeft vele boeken geschreven waarin richtlijnen voor alle levensgebieden van de mens te vinden zijn (Deze gingen boven mijn pet.) De basis ervan is een diep respect voor het leven en de natuur.
Alles in de kosmos beweegt zich in een bepaald ritme, zoals de maan in ongeveer vier weken rond de aarde draait en de aarde in een jaar om de zon. Alles is onderworpen aan de evenwichtswetten van de kosmos. De invloed van zowel de maan-fases als de seizoenen spelen een belangrijke rol in de natuur en zijn dus ook belangrijk voor (de gezondheid van) de mens. Zoals bij volle maan de vloed hoger is, zo bevatten alle planten bij volle maan meer water. Zo heeft de maan invloed op wat een juiste tijd is om te zaaien en te oogsten. Alles is onderworpen aan de dynamiek (beweging) van de kosmos. Zo is de term biologisch-dynamisch verbonden met alle producten die volgens de ideeën van de antroposofie (Rudolf Steiner) zijn geproduceerd.

De term biologisch-dynamisch betekent niet alleen dat er gezaaid en geoogst is volgens de maankalender, maar ook dat het voedsel met respect is behandeld. D.w.z. er is géén landbouwgif, géén kunstmest en géén kunstlicht gebruikt, alles is gegroeid onder de zorg en het respect van boer (boeken).

Alles wat leeft beweegt. Alles wat gezond is beweegt zich binnen de marges rond een evenwichtstoestand. Dat is de dynamiek van het leven. (Zie verder antroposofisch dieet; -geneeswijzen en Boeken)

Er bestaan veel verschillende Antroposofische Verengingen. O.a. de Antroposofische Vereniging Nederland, de AVN
Wie er meer over kan vertellen is welkom om een bijdrage te schrijven:

Beleving en ervaring
Onder een religieuze of spirituele beleving wordt over het algemeen een soort verbonden eenheidsgevoel verstaan. Een bewustzijn kent uiteraard vele niveaux. En omdat het over een innerlijk beleven of gevoel gaat is het strikt persoonlijk terwijl dat eenheidsbeleven juist een beleven is dat het individu overstijgt. Alles hangt met alles samen, en is eigenlijk, in wezen, hetzelfde. Het is moeilijk om te beschrijven. Wie een poging wil doen is welkom.

Zie ook (Erv-19) en Swami Brahma Vedanta, Derwisj Dans en boventonen.


Boeddhisme
Het Boeddhisme is een soort godsdienst zonder god.
Het is eigenlijk eerder een idee over de weg die men gaat en het doel waaraan men op aarde kan werken. Het doel is volledige verlichte aandachtige aanwezigheid in het Hier en Nu.
De Boeddha heeft een aantal hele praktische aanwijzingen achter gelaten over hoe men volledig in het Hier en Nu aanwezig kan worden.
En dat was eigenlijk het oorspronkelijke doel van alle godsdiensten.
De Dai Lama en Thich Nhat Hanh zijn in het Westen bekende Boeddhistische Leiders.
Het Boeddhisme is een soort godsdienst zonder god.
Het is eigenlijk eerder een idee over de weg die men gaat en het doel waaraan men op aarde kan werken. Het doel is volledige verlichte aandachtige aanwezigheid in het Hier en Nu.

Er zijn nogal westerse paters en dominees die zich door het Boeddhisme hebben laten inspireren. Thitch Nhat Hanh heeft Martin Luther King destijds geïnspireerd tot zijn geweldloze vredesacties. Hij heeft zeer vele boeken geschreven.

Men kan altijd de adem gebruiken om tot zichzelf terug te keren en om aan de chaos van gedachten te ontsnappen.

Een van de meditaties van Thich Nhat Hanh:

Men ademt in en denkt of zegt:    "Ik adem in en kom tot rust."
Men ademt uit en zegt of denkt:   "Thuis gekomen in het NU, wordt dit moment een wonder."


Er is in Nederland de stichting Leven in Aandacht, die zijn ideeen vormgeeft.    centrum.


Islam   (gele menu)
Net als het Christendom kent de Islam veel verschillende stromingen. Binnen de twee hoofdstromingen van Sunieten (1*) en Shi-ieten (2*) komen alle religieuze kleuren voor van fanatiek Islam-fundamentalisme tot uiterst vredelievende, verstilde en tolerante bewegingen. Deze laatste, meer mystieke stromingen binnen de Islam vallen onder namen als Sufi's en Derwisjen. Omdat de fundamentalistische gelovigen zich doorgaans binnen iedere tot 'instituut' geworden religie of wetenschap, bedreigd voelen door de mystici - binnen de Islam even zeer als binnen het Christendom als aan de universiteit - blijft er doorgaans veel wijsheid verborgen.
Het Klassiek Arabisch is net als het Sanskriet en het Aramees een oer- of brontaal. Koran is het Klassiek Arabisch voor "citeren". Mohammed citeerde God's Woord. En in de fantastisch schone wijze waarop hij dat met veel boventonen deed, wekte hij een diepe spirituele, religieuze ervaring op zijn de toehoorders. De Koran moet je volgens de betekenis van het woord zelf niet lezen, maar horen. Het gaat om de beleving van de ervaring.

Een Brontaal is nog verbonden met de begrips-inhoud van de woorden, de kracht van de innerlijke muziek in de klanken van de klinkers die vormkrijgen in de structuur van de medeklinkers. De lettercombinatie S L M vormen een begrip dat te maken heeft met verbondenheid met God of het geheel, de adem [Al-lah begint met dezelfde klank als ons woordje 'al' nog doet.], eenheid, innerlijke stilte, vrede en overgave daaraan. De verbondenheid tussen geest en lichaam, god en materie.
De letters S L M zijn in vele woorden en namen terug te vinden: iSLaM, SaLaaM, SoLooMon, moSLiM, SuLeiMan, etc.

1*. Sunieten Deze aanduiding wil zeggen dat men gelooft dat Muhammed de laatste, meest recente, profeet is, en dat er wellicht nog eentje kan komen. Zoals sommige Christenen de volgende profeet, de Maytreya, nog verwachten. terug (1*).
2*. Shi-ieten Deze aanduiding wil zeggen dat men gelooft dat Muhammed de laatste en ook de allerler laatste profeet is en dat er daarna nooit meer een profeet zal komen (zoals sommige Christenen impliciet aannemen dat de vernieuwing van de religie ophoudt bij de Kruiziging van Jezus. terug (2*).

Misschien heeft het woordje "laatste in het Klassiek Arabisch wel dezelfde dubbele betekenis als in het Nederlands: zowel die van "meest recente" als die van "hekkensluiter". Misschien is de oorzaak van al die verkettering en al die oorlogen wel alleen maar een semantisch misverstand. Je weet immers pas na de dood van een schrijver of zijn laatste boek, ook zijn allerlaatste zal zijn. Ze geloven wel beide dat God nooit dood kan en ons bevattingsvermogen te boven gaat. Binnen die context kan ik me persoonlijk moeilijk voorstellen dat een almachtige zichzelf - van tevoren al - zou beperkingen in zijn toekomstige opvoedmogelijkheden. Maar ja deze materie gaat en ging mijn voorstellingsvermogen al te boven.

De vijf zuilen van de Islam:
 1. Sjahada - geloof: Alleen God is het waard aanbeden te worden en Mohammed is zijn boodschapper.
 2. Salat - gebeden / ritueel (3*): deze dienen vijf (*4) keer per dag te worden beleefd door ze te doen.
 3. Zakar - armenbelasting: een islamiet berekent zijn eigen Zakar, meestal een jaarlijkse betaling aan de liefdadigheid van twee en een half procent van zijn kapitaal.
 4. Sawm - vasten: door zich zijn wereldse genoegens te ontzeggen, al is het vor korte tijd, groeit iemand spiritueel en leert hij medeleven te hebben met mensen die honger lijden.
 5. Hadj - de bedevaart naar Mekka
3*. Het gebedsritueel heeft tot doel om lichaam, geest en ziel te reinigen en af te stemmen door het zich her-inneren van de afhankelijkheid van Bron van het leven. De afstemming en verbinding met Het hogere / God wordt vijf keer per dag bewust hersteld, zodat de verbinding niet blijvend versloft door de af-leiding van de dagelijkse aardse bezigheden.
De opbouw van de vijf dagelijkse gebeden is hetzelfde, de duur en de uitgebreidheid ervan verschilt enaaargelang de tijd van de dag. Iedere keer bidden heeft de volgende structuur:
 1. Het wassen van handen, voeten en gezicht (reinigen buitenkant van het lichaam)
 2. Het gaan naar, of het scheppen van een gewijde plaats, bijvoorbeeld het gaan naar de moskee, of het uitrollen van een gebedsmatje. (Afstemming van de eigen intentie op het Hogere / God)
 3. Het aanroepen van God, het prijzen van zijn naam. (Afstemming van de ziel op het Hogere / God)
 4. Het buigen voor, knielen voor, je aan de voeten werpen van God en eigenlijk een hele serie fantastische uitgekiende gymnastiek (reinigen van de binnenkant van het lichaam).
 5. Het zingen / shanten / citeren van Koran (Het reinigen en harmoniseren van de emoties). (terug)
(*4.). In een aantal islamitische landen sluiten bedrijven, banken en winkels drie keer per dag een half uur om de gelovigen in de gelegenheid te stellen de gebeden 2, 3 en 4 uit te voeren.
De vijf gebeden:
 1. salat al fadjr: gebed tussen dageraad en zonsopgang
 2. zuhr-gebed: midden op de dag
 3. asr-gebed: halverwege de middag
 4. maghrib-gebed: vlak na zonsondergang
 5. salat al-isja: nacht-gebed. terug (*4.)
Boeken


Derwisjen
Deze vormen een zeer vrijheidslievende stroming binnen de islam, die vergelijkbaar is met de de kern van de Tantrayoga, Zen en het Taoïsme. Het streven is naar de volledige acceptatie en allerte aanwezigheid in het hier en nu, naar volledige innerlijke vrijheid. De grote paradox daarbij is dat een echt vrij mens, elk moment van de dag doet wat hij moet doen, en totaal gehoorzaamt aan zijn innerlijke stem, roeping, Tao, of hoe men het maar noemen wil.
Binnen een Derwisj orde (organisatie) is een hele duidelijke structuur: De Sjeik heeft het voor het zeggen en wordt gehoorzaamd. Hij verkrijgt die absolute autoriteit op grond van zijn diep doorleefde en erkende wijsheid.
Het wordt doorgaans als een grote eer en een enorme kans beschouwd om bij zo'n Derwisj Sjeik in de leer te mogen komen. Als het goed is dan hoort de Sjeik jouw echte diepe innerlijke stem beter dan jezelf doet tussen de veelheid van verschillende stemmetjes die ik zeggen in je hoofd. Uiteraard is men op elk moment vrij om de Sjeik de Sjeik te laten en een andere weg te gaan. Er is dan echter meestal geen weg meer terug. Want bij vrijheid hoort de onvoorwaardelijke acceptatie van de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van keuzes die men maakt.
Men zal hier weinig tot geen begrip vinden voor de slachtofferrol, laat staan enige consideratie met zelf-medelijden. Want een ware mysticus zal beide als grote innerlijke onvrijheden beschouwen en ze zeker niet koesteren of voeden met begrip.

Derwisjdans
De dansende Derwisjen zijn regelmatig in Nederlandse (muziek)theaters te aanschouwen. De derswisjen dansen echter om in een bepaald innerlijk gevoel te komen en dat gevoel kan men eerder krijgen door het zelf te gaan doen, dan door ernaar te gaan kijken. Het gaat om de beleving van de ervaring en die krijgt men alleen maar door het te (gaan) doen. De dans is heel simpel, men draait rond om zijn eigen as. Het liefst op blote voeten. Als men naar rechtsdraait, dan zet men eerst het rechterbeen met de voet naar rechts uitgedraaid stevig neer (rechtervoet dus plat op de grond). Met de linker voorvoet zet men af (linkervoet dus op de tenen en voorvoet). Men draait zo dus bij, en draait de rechtervoet weer uit. Zo blijft men ritmisch doorgaan. Alleen wanneer men gecentreerd is in zijn eigen as zal men niet duizelig worden. En door het netzo lang te proberen tot men zijn midden heeft gevonden, leert men dus centreren. Die as is dezelfde als de I-lijn van de innerlijke glimlach.
Men kan eigenlijk met de armen doen wat men wil. Eén palm omlaag om contact te maken met de aardekracht, één palm omhoog om contact te maken met de hemelkracht, of beide palmen omlaag of omhoog. Horizontaal uitgestrekt, naar de grond wijzend, of ten hemel geheven, het maakt eigenlijk niet uit, geeft alleen een net iets andere kleuring aan de ervaring van gecentreerd zijn, op een lijn tussen hemel en aarde.
Wanneer men de centrum-truc te pakken heeft, dan ziet men met open ogen de wereld om zich heen draaien. En voelt zich als het centrum van zijn eigen universum. Men staat zelf stil, terwijl de wereld als een soort mallemolen rondtolt. Gaandeweg zal men zich feilloos in die rondtollende wereld leren oriënteren.Sufi
Nederland kent zowel een sufiorde, als een sufibeweging. Zie grapje.

Wordt nog verder uitgewerkt. Wie daar zin heeft is welkom:

Hindoeïsme
Ga door naar: Ayurveda; Boeken

Oude Egyptische Religie
moet nog geschreven worden. Wie daar zin heeft is welkom:


Mystiek
Mystiek is een ander woord voor wetenschap, ervaringen en kennis op het gebied van religies, die het gewone logische denken te boven gaat. Het gewone verstand is veel te klein om de wonderen van het leven mee te behappen. Het innerlijk weten wordt hierbij ontwikkeld en neemt een veel belangrijker plaats in dan het verbale denken. Bewijzen wordt als onbelangrijk beschouwd. Want wat je wéét hoeft nooit bewezen te worden. Weten is daarbij iets anders dan de kennis die men heeft verzameld, het gaat om het innerlijk contact met de kern van de zaak.
Alle religies hebben mystieke stromingen en mystieke of mysterie scholen, die meestal verborgen blijven. mystici zeggen dat wonderen eigenlijk geen wonderen zijn, maar natuurlijke voortvloeisels zijn van de hogere universele of kosmische wetten, waar de gewone mens geen weet van heeft. De esoterie is verborgen wetenschap die daarbij hoort.
Wie er wat zinnigs over weet te zeggen is welkom hier iets te schrijven:

Reïncarnatie
Er zijn veel religies die reïncarnatie of als uitgangpunt hebben, of de mogelijkheid niet uitsluiten. Er zijn mensen die beweren dat oorspronkelijk ook het christendom, en de eerste versies van de Bijbel, het idee van reïncarnatie niet uitsloten.
Het is geen enkel mens gegeven om een stellige uitspraak te doen over wat er na de dood met de geest gebeurt. Dat is en blijft een kwestie van geloof. En ieder mens is volgens onze grondwet gerechtigd zelf te kiezen wat hij of zij wenst te geloven.
Ervoor kiezen om te geloven dat men eerder heeft geleefd en er nog nieuwe levens kunnen komen, kan helpen om het huidige leven wat te relativeren. Dat kan een enorme steun zijn bij het accepteren van een leven waarin men bijvoorbeeld met MS moet zien te leren leven. Dit geloof kan een zegen en een grote steun zijn bij het opgeven van de slachtofferrol en het afleren van alle vormen van (zelf)veroordeling.
Het heeft mij persoonlijk reuze geholpen.

Bovendien kan deze aanname een heleboel onverklaarbare o.a. paranormale verschijnselen minder verwarrend maken. Deze komen zo veelvuldig voor dat "toeval", in een andere betekenis dan van "dat wat je toevalt" eigenlijk niet voldoet.

Gelijk het Christendom zijn er ook wat betreft het reïncarnatie-geloof vele vormen, en vervormingen, zoals in Ierland de katholieken en de protestanten, hun geloof misbruiken om elkaar als vijanden bestrijden, gebruiken ook sommige lieden dit geloof om anderen te kwetsen, of een verlammend schuldgevoel te bezorgen. Dat MS je eigen schuld zou zijn, is en blijft een liefdeloze uitspraak, en daarmee flauwekul. Ik weiger te geloven dat het ooit de bedoeling van welk geloof dan ook is geweest om mensen tot liefdeloosheid te verleiden.

Er zijn een aantal mensen met MS die hun MS zien als een mogelijkheid om vergissingen en misvattingen uit een vorig leven recht te zetten, door in dit leven zoveel mogelijk ervan te leren. Maartje Soeverijn schreef in haar boek over haar ervaringen met reïncarnatie en geeft er een hele heldere uitleg bij. Jan van Berkum schreef in zijn boek Cyclo-MS ook over zijn en zijn partners lessen en ervaringen wat betreft reïncarnatie.

Ga naar: waarnemen, incarnatie weerstand of Antroposofie

Taoïsme
Het Taoïsme gaat in principe niet uit van reïncarnatie. Er is maar één leven en dat is het huidige. Er is maar één tijd en dat is NU. Het gaat er dus om dat je NU doet waarom je hier op aarde bent gekomen en dat is je eigen talenten verdubbelen. Daarnaast kun je meer tijd verwerven door heel erg goed voor je eigen lichaam, gezondheid en evenwichten te zorgen.
Het lichaam wordt beschouwd als de tempel van de ziel en verdient hetzelfde respect, toewijding en gehoorzaamheid die een religieus mens aan God-zelf hoort te betuigen.
Er wordt van uitgegaan dat een mens minstens drie lichamen heeft: het fysieke, stoffelijke lichaam; de "caretaker, "babysitter" of het "droomlichaam", dat nooit mag worden ontkoppeld van het fysieke lichaam, want dan wordt het lichaam ziek; en het "licht-lichaam", of "dubbel".

De babysitter is, als het goed is, compleet en heel op het moment van de conceptie en bevat alle informatie die het stoffelijk lichaam vormt. Het fysieke lichaam wordt dus gevormd, beheerd, bestuurd en beschermd door de babysitter. Zonder de babysitter is het fysieke lichaam waardeloos. Het lichaam begint meestal vanaf de conceptie al te veranderen, littekens en blokkades te vormen door schadelijke, disharmonische, invloeden. De babysitter weet hoe die schade te herstellen is.
Het licht-lichaam is nog ongevormd en dient men zelf te ontwikkelen tot een licht-dubbel van de babysitter. (Dat houdt o.a. het verdubbelen van je talenten in.) Dit is het lichaam waarmee men veilig kan dromen en reizen in de z.g. astrale gebieden. Sjamanen, en Yogi's doen dat vaak met hun droomlichaam en doen dat dan ten koste van hun lichamelijke gezondheid.

De drie lichamen worden energetisch gevoed door de drie z.g. tantiens.
Deze voeden elkaar van onder naar boven. Daartoe is het van essentieel belang om de onderste tantien zo vol mogelijk energie te krijgen en zowel de babysitter als het fysieke lichaam zo gezond, flexibel en vitaal mogelijk te houden. Energetisch gezien wordt een mens dan een soort piramide, met een hele stevige brede basis. Het zwaartepunt van het fysieke lichaam komt dan diep in de aarde te liggen, als verankering voor de geest.
De centrale as, of het centrale kanaal waar alles om draait, is de I-lijn, of I-kracht. Dat begrip is moeilijk uit te leggen, omdat er een innerlijke ervaring van heelheid bijhoort.
Innerlijke glimlach:

Sluit je ogen.
Denk aan iets ontroerends, vertederends, bijvoorbeeld zo'n jong speels pluizig poesje en voel je ogen zacht worden en je mondhoeken in een vertederende glimlach krullen.
Begroet nu met die innerlijke glimlach je lichaam, en maak er contact mee.
Men kan de I-kracht ook omschrijven als "Aandachtige Aanwezigheid", Hoger Zelf of Ware indentiteit, dan wel het Leidend Princiepe of de "Ik ben" of I am, of wel de "That Wham Asi" uit de Advaita Vedanta. De I-lijn is de as waar de derwisj om draait bij zijn dans.
Zie ook Healing Tao, Chinese Heelwijzen, Master Chia, adressen en Boeken.

Christendom
De christelijke mystieke en helende stromingen zijn binnen machtsstructuur van de kerken sterk gemarginaliseerd, en sinds de middeleeuwen ondergronds gegaan. Vrij recent begint die kennis weer boven tafel te komen o.a. door boeken als "a course in miracles". Dit boek is onlangs in vertaling verschenen bij Ankh-Hermes als: een cursus in wonderen".

Jodendom
Ook het jodendom kent een uitgebreide mystiek o.a. de kaballa en eigen leef- en dieetregels. Ik weet hier te weinig vanaf om er iets zinnigs over te kunnen schrijven. Wie dat wel kan is welkom om hier zijn of haar bijlage te leveren: boeken

I AM
Een (mystieke) Christelijke stroming, waarbij het erom gaat zelf de ideeën waar te leven, dus niet te vertellen wat je doet, maar dat gewoon doen, geen woorden maar daden dus. Dat maakt deze stroming dus niet zo geschikt voor een website. Om Johan Cruyff te citeren: "Elk nadeel heb sun voordeel".
Deze stroming heeft vele soortgenoten.

O.a. de Brahma Kumaris en ook de beginselen van de Sai Baba beweging, de rozenkruizers en talloze andere verborgen ordes of sectes. Het begrip "secte" heeft een slechte naam gekregen door de enkele secten die ontaard zijn in fanatisme of geweld. Oorspronkelijk betekent secte niet meer dan (min of meer) zelfstandig of autonoom onderdeel. Veruit de meeste secten zijn uitermate vreedzaam en roepen hun leden op onopvallend en bescheiden te werken aan de verbetering van hun eigen menszijn en het vergroten van hun eigen persoonlijke integriteit, door ideaal en de dagelijkse levenspraktijk dichter bij elkaar te brengen.

ZaZen
Zazen is een meditatieve (Japanse) leefwijze, met het doel de aandacht volledig in het hier-en-nu te concentreren. Er zijn hele praktische voorgeschreven meditatievormen die men kan beoefenen. (Erv-5)
De ZaZen houding is een bepaalde manier van zitten, met een ietsje holle rug, de nek lang en de ogen naar een punt op de grond gericht.