Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2002. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu:
Albert Einstein   Lau Tzu   Kaufman   Piontek   Mantak Chia   Piontek-2   Piontek-3   WHO gezondheid   Piontek-4   Piontek-5   klimaat   indiviudeel   ex-patiënt   een stap   Blofeld-1   Blofeld-2   Blofeld-3        
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Albert Einstein: "Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis."

"De Tao brengt het Ene voort.
Het Ene brengt de Twee voort.
De Twee brengt de Drie voort.
En de Drie brengt de duizend en één dingen voort.
De duizend en een dingen worden gedragen door Yin en omhelzen Yang."
Lau Tzu (Tao Te Ching, vers 42)

Zie: Het Chinese Scheppingsverhaal

Er zijn verschillende versies van dit boek in omloop: De "I Tjing, het boek der veranderingen" De "Tao Te Ching" is ander boek. Ik vond deze uitspraak in het werkboek Healing Tao, Basis Cursus-I, geschreven door Reinoud Eleveld.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Maitreyi D. Piontek : De TAO van de VROUW, energiewerk, zelfgenezing en seksualiteit.
Uitg. Altamira Becht, Haarlem, 2003. ISBN 90.230.0953.3

blz. 9. Mantak Chia: "In de Taoïstische beschouwingswijze zijn vrouwen vanbinnen yang (mannelijk, sterk, hard) en vanbuiten yin (vrouwelijk, zwak, week) - dus precies omgekeerd aan mannen, die van binnen yin en van buiten yang zijn.
Tegenwoordig vergeten vrouwen dikwijls hun innerlijke sterkte en imiteren zij de man. Dat verzwakt echter hun vrouwelijke lichaam en brengt de vrouw uit evenwicht. Vrouwen moeten zich ervan bewust worden dat ze innerlijk sterk zijn en naar buiten toe week en zacht. Juist dat maakt hun schoonheid uit!
Week en zacht zijn is nog geen zwakte. Of zoals een oud Chinees spreekwoord het stelt: "Wat blijft langer voor het lichaam behouden: de weke tong of de harde tanden?"
Vrouwen moeten niet zoals mannen zijn - en het ook niet willen zijn. Hun taak is het om de werkelijke aard van de vrouw te ontdekken. En daar gaat het om in dit boek: uzelf als vrouw leren kennen, zodat u uw eigen zwakte als uw sterkte gaat ervaren en u er niet nog meer door laat verzwakken.
Mantak Chia.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. blz. 15: Andere vrouwen op hun weg steunen, hen impulsen geven en ze helpen hun vrouwelijke kracht te ontdekken, het eigen midden te vinden en zichzelf te zijn, stond voor mij bij het schrijven van dit boek op de voorgrond. Mijn persoonlijke levensweg heeft meegebracht dat ik me al vanaf jonge leeftijd, om precies te zijn sinds 1974, bezighoud met oosterse en alternatieve geneeswijzen. Ik heb enkele jaren in India in Poona bij Osho gewoond, enkele jaren ook in de Verenigde Staten en Italië, en verblijf ook nog geregeld enige tijd in Azië ten einde onder leiding van ervaren meesters mijn persoonlijke meditaitebeoefening te verdiepen.

Aan mijn eigen lichaam merkte ik dat zekere oefeningswegen en meditatiemethoden niet zozeer mij naar mijn midden leidden als wel mijn gezondheid verstoorden. Terugblikkend zag ik in dat gefundeerde kennis met betrekking tot energiewerk, lichamelijke reacties op en bijwerkingen van oefenmethoden, alsmede kennis van veiligheidsmaatregelen belangrijk geweest zouden zijn. Tegenwoordig zijn gezondheid en meditatie voor mij niet meer te scheiden; wel is het daarbij van doorslaggevend belang dat ieder zijn individueel afgestemde technieken en programma's vindt.

In min geavanceerde werkzaamheden op het terrein van de gezondheidszorg - sedert bijna 20 jaar ben ik behalve in de psychiatrie ook werkzaam als lichaamstherapeute, lerares en seksuologe, naast mijn werk in het kader van de taoïstische geneeswijze - werd en word ik veelvuldig geconfronteerd met mensen in grenssituaties. En elke keer rijst opnieuw de vraag hoe ik daarmee omga.

Aangezien de westerse culturen tot dusver geen geldige en overtuigende modellen hebben ontwikkeld voor hoe men ook op dergelijke grensgebieden dusdanig helend kan handelen dat beide partijen - cliënt en therapeut, leerling en leraar, patiënt en arts - er nog door kunnen groeien, was ik vastbesloten naar nieuwe wegen te zoeken, waardoor ik dit uitgangspunt dan minstens voor mij persoonlijk zou kunnen realiseren.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. blz. 16 Telkens weer constateerde ik dat couselors, artsen, of andere therapeuten in hun omgeving met hun cliënten vroeg of laat - om redenen van zelfbescherming - ofwel zich 'afsluiten', hun gevoelsleven afsplitsen, of slechts nog in de rol van 'neutrale' therapeut ageren - en ook: dat ze medicijnen nemen, zelf ziek worden of van beroep veranderen.
De praktische toepassing van het taoïstische systeem heeft mij persoonlijk ten zeerste overtuigd. Het leert eigen verantwoordelijkheid, transformatie, centrering en integratie van energieën. Het systeem biedt een heel scala van effectieve en nuttige technieken en oefeningen, die het mogelijk maken om zowel in het dagelijkse leven als in grenssituaties verantwoordelijk te handelen, zonder dat men zich daarbij verliest, afsluit of de eigen gevoelens onderdrukt.
In de tijd dat ik, zoveel jaar geleden, in het ziekenhuis werkzaam was, werkten daar nog veel nonnen, die ervoor zorgden dat het ziekenhuis klimaat zich kenmerkte door zorgzaamheid, toewijding, hartelijkheid en vrouwelijke intuïtie. Tegenwoordig opereren de meeste ziekenhuizen volgens wetenschappelijk-analytische en medisch technologische, 'mannelijke' principes. Persoonlijke zorg is er nauwelijks nog bij, voor betrokkenheid en menselijkheid is weinig tot geen ruimte meer.
Bovendien staan economische overwegingen - trefwoorden zijn bedbezetting en belastingquotiënt, rentabiliteit van investeringen in gebouwen en apparatuur - zo sterk op de voorgrond, dat zaken als de effectiefste behandeling, een menselijke zorg en een snelle genezing naar de achtergrond zijn verdrongen.
Dit soort constateringen wekken in mij altijd weer gevoelens van onmacht. Het doet mij pijn dat in het bijzonder vrouwen tijdens hun ziekte of levenscrisis nog eens extra onzeker worden gemaakt en in al hun hulpeloosheid dikwijls hun lot in handen van vreemden leggen.
Het heeft mij ertoe aangezet een boek te schrijven dat juist vrouwen wil helpen ook in crisis en grenssituaties zelfverzekerd van hun eigenkracht te blijven uitgaan en zich hun lot niet als lijdzaam slachtoffer te laten welgevallen, maar er als verantwoordelijk en actief handelend mens zelf vorm aan te geven.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. blz. 17 Tijdens mijn cursussen en bij individuele consulten merk ik telkens weer dat vrouwen bepaalde zaken heel anders ervaren en erop reageren, dat ze oefeningen en technieken volstrekt anders benaderen en hanteren dan mannen. Het lijkt mij juist daarom zo belangrijk om een boek over holistisch-taoïstische geneeswijzen te schrijven, dat specifiek op de interessen en zelfgenezing van vrouwen toegesneden is. Daarbij staat voor mij zelfgenezing op de voorgrond. De weg der zelfgenezing leert ons de eigenkracht te mobiliseren en op de eigen innerlijk stem te vertrouwen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. blz. 19 : Wat is gezondheid?

Volgens de definitie van de WHO, wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid de toestand van optimaal lichamelijk, geestelijk, psychisch en sociaal welzijn.
Van deze holistische visie op gezondheid vinden we dikwijls maar weinig terug in de therapeutische maatregelen van westerse artsen en wetenschappers. De westerse geneeskunde beoordeelt onze gezondheidheistoestand voornamelijk op grond van laboratoriumonderzoeken en de aan- of afwezigheid van ziektesymptomen.
Het Westen houdt zich feitelijk ook meer bezig met ziekte dan met gezondheid. Dat klinkt bijvoorbeeld door in onze omgangstaal, waarin we het hebben over ziekenhuizen en ziektekostenverzekeringen in plaats van over gezondheids- of genezingshuizen en gezondheidsverzekeringen (al is er een toenemende tendens om het woordje "zorg"te gebruiken).
In de traditie van China betekent gezondheid een toestand van innerlijke harmonie, die naar buiten uitstraalt, en lichamelijk en psychisch in evenwicht zijn. In het taoïsme gaat het in de eerste plaats om het bewaren van de gezondheid, om de natuurlijke levenshouding en leefwijze in het dagelijks leven. Artsen werden vroeger in China slechts betaald zolang hun patiënten gezond bleven. Werden ze ziek, dan bleef betaling achterwege, zodat de dokter zijn uiterste best zou doen om zijn patiënten beter te maken.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. blz. 20 De Chinezen spreken wanneer het over gezondheid gaat ook over innerlijk "klimaat". Zoals we het met betrekking tot de natuur hebben over klimaten en klimaatzones en daarmee op warmte of koude, droogte of vochtigheid, wind of sindstilte enzovoort doelen, zo bestaat er ook in hetlichaam een 'gezondheidsklimaat'.

Van een gezond, ideaal en evenwichtig, lichaamsklimaat is sprake, wanneer het lichaam te heet noch te koud, te droog, noch te nat is en er geen winden aanwezig zijn.
Maar gezondheid betekent ook het ontwikkelen van het vermogen om voor elke zich voordoende levenssituatie een juiste correctie of compensatie te vinden. Het principe is zo eenvoudig, dat het juist daarom maar al te vaak verontachtzaamd wordt: wie op zijn werk veel zit, zou door lichaamsbeweging voor 'tegenwicht' moeten zorgen; wie veel moet reizen, zou voldoende rustpauzes moeten inlassen enzovoorts.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. blz. 20 Gezondheid is iets heel individueels. Wat voor de één bevordelijk is, kan de ader voor problemen stellen. Bepaalde bezigheden, voedingsmiddelen, geneeswijzen en medicijnen zijn voor deze effectief en probaat en voor gene schadelijk. Van niets kunnen we zeggen dat het voor iedereen altijd "gezond" is. We kunnen er alleen maar telkens opnieuw naar streven onze volstrekt persoonlijke balans van individuele gezondheid te vinden.
We kunnen bijvoorbeeld niet simpel weg beweren: "Naar de sauna gaan is gezond." Zeker er zijn mensen voor wie de sauna bevordelijk is voor hun gezondheid - vrouwen met bloedgebrek (in de regel ook tijdens de menstruatie) valt het evenwel eerder te ontraden, omdat het saunabezoek hun sappen en bloed uitput en het lichaam daardoor nog meer zou verzwakken.
Rauwkost is al evenmin zonder meer gezond. Bij sommigen bewerkstelligt rauwkost een verbetering van de gezondheidstoestand, bij anderen, bijvoorbeeld mensen met een zwakke milt, wordt het lichaam er echter eerde onnodig door belast. Er zijn mensen die blaken van gezondheid en klaarblijkelijk niets voor hun welzijn hoeven te doen. Normaal gesproken moeen de meesten van ons nochtans tijd en moeite, aandacht (en zeker ook geld) 'investeren' in hun gezondheid.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. blz. 20 Een voormalig patiënt van mij, een jongeman die als 'schizofreen' gediagnosticeerd was, moest van tijd tot tijd klinisch behandeld worden met sterke psychofamaca. De artsen konden hem geen goede prognose geven. Vele jaren later ontmoette ik hem opnieuw. Het ging goed met hem, hij was al jarenlang niet meer opgenomen geweest. Op mijnbelangstellende navraag antwoordde hij:
'Ik heb gemerkt dat er niet zoiets als gezond of ziek zijn is en dat het voor mij niet belangrijk is om gezond te zijn. In plaats daarvan probeer ik elke dag een kleine, maar concrete stap te zetten in de richting van mijn gezondheid.'

'Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Barry Neil Kaufman: "Het enige verschil tussen een kruid en een onkruid is een oordeel"

John Blofeld: Tao, het sublieme geheim, een klassiek reisverslag.
Uitg. Bres bv, Amsterdam 1999. ISBN 90-6229-061-2.

Blz. 97: "De kluizenaars hadden geen gelofte afgelegd en de abt was te zeer Taoïst om over te gaan tot een berisping of straf. Zijns inziens is de goede orde een gevolg van spontaan handelen. Daarbij bepaalt iedere monnik zijn eigen leefregels.
Bezwaren opperen of beperkingen opleggen aan de gewoonten van zijn broeders zou regelrecht indruisen tegen de verheven wijsheid van Lao-tse.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Blz. 100: Mocht u ooit een vos ontmoeten die de mensentaal spreekt, raad ik U aan om heel goed op te passen met wat u zegt. Uw leven en welzijn zouden kunnen afhangen van uw vermogen tot zelfbeheersing.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Blz. 123: De grauwe nevels van wetenschappelijke technologie doden niet alle gevoel voor kleur en romantiek, maar zij beroven de mens op korte termijn van een kostbaar bezit: het gevoel voor mysterie.